De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum op de Goudsberg te Lunteren.

Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan dat er nogal wat te doen is om de niet aflatende stroom vluchtelingen uit diverse landen, regio’s en oorlogsgebieden, die hun heil in Europa zoeken.

Ondanks dat er ook in de regio’s heel wat mensen worden opgevangen, veelal niet onder de beste omstandigheden, vertrekken er dagelijks vele honderden mensen richting Europa.

Vaak door toedoen van criminele mensenhandelaren kiezen zij voor Europa, omdat daar de beste vooruitzichten worden voorgespiegeld.

Naast een veilige omgeving meent men hier recht te hebben op een paspoort, een huis, inkomen of een baan, kleding, scholing en gezondheidszorg.

Voor de gevaarlijke overtocht over zee worden aan de mensenhandelaren aanzienlijke bedragen betaald, geschiedt de overtocht veelal in bootjes die daar helemaal niet geschikt voor zijn met bovendien veel te veel mensen aan boord.

Hierdoor zijn er al vele duizenden mensen en kinderen in de Middellandse Zee verdronken, soms zelfs uitgerust met doelbewust ondeugdelijk gefabriceerde zwemvesten.

Het falende Europese asielbeleid is indirect mede schuldig aan deze drama’s.

Wij,  Europa, geven de mensen die over de financiële middelen kunnen beschikken immers een gevaarlijke kans om Europa te bereiken, maar voor de mensen die niet over die financiën beschikken doen wij vrijwel niets.

In onze strijd tegen IS, het woord oorlog viel zelfs, bombarderen wij er zonder troepen op de grond vrolijk op los. Bombardementen die de stroom vluchtelingen alleen maar aanwakkeren en ook weer burgerslachtoffers veroorzaken. 

De gevolgen zagen we onlangs weer op de TV, vreselijke beelden die sterk aan de beelden uit de concentratiekampen van WOII deden denken.

Kortom, het falende Europese en Nederlandse beleid geeft geen evenwichtige hulp aan de meest kwetsbare groepen in de regio. Wij helpen alleen diegenen die over de financiële middelen kunnen beschikken om de mensenhandelaren te kunnen betalen, zij die de gevaarlijke overtocht met alle risico’s van dien voor hen zelf en hun gezinsleden maar voor lief nemen om vervolgens door te kunnen reizen naar die landen die hun ogenschijnlijk de beste vooruitzichten bieden.

Alle regels ten aanzien van een asielaanvraag in het eerste land dat men in Europa betreedt, worden niet meer nageleefd.

Soms lijken de regels heilig te zijn, soms ook weer helemaal niet. Grensbewaking blijkt opgewaardeerd te worden tot het redden van drenkelingen, uiteraard ook noodzakelijk, maar het woord bewaking lijkt niet meer van toepassing.

De gevolgen hiervan ondervinden wij ook in Nederland, samen met Duitsland willen onze politici blijkbaar het braafste kind in de Europese kleuterklas zijn, terwijl andere landen zich op grote schaal aan hun verantwoordelijkheden onttrekken, woorden van de heer Juncker zelf overigens.

De Nederlandse overheid speelt de consequenties van dit beleid, de opvang van de vluchtelingen met alles dat daarbij komt kijken, vervolgens door aan de Nederlandse gemeenten.

De meeste vluchtelingen zijn afkomstig uit delen van de wereld waar sprake is van een andere maatschappelijke cultuur en samenhang.

Andere religies, vaak een leven onder het juk van dictatoriale regimes, andere normen en waarden, andere omgangsvormen, andere rechten voor vrouwen, kinderen, een andere vorm of het ontbreken van vrijheid zoals wij die kennen, andere kledingstijlen en gewoontes, soms weinig respect voor anders denkenden en voor mensen met een andere seksueel leven.

De berichten over de problemen die dit oplevert als deze mensen zich eenmaal frank en vrij in onze samenleving kunnen bewegen, hebben uitgebreid het nieuws gehaald.

Helaas trachten de overheden en de media deze berichten af te zwakken, met de mantel der naastenliefde te bedekken of zelfs geheel te verhullen.

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of, erger nog, uit gebieden waar een burgeroorlog gaande is, men soms de jarenlang bevriende buurman of zelfs familie plotseling niet meer kan vertrouwen. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke omstandigheden hun sporen bij de betrokkenen nalaten. Alle traumatische ervaringen, frustraties, verlies van vrienden en geliefden, honger en gebrek aan alles, het treft mensen in hun ziel en beschadigt het vertrouwen in de medemens.

De uitwerking en de gevolgen die dit voor de betrokkenen heeft bereiken ons ook via de media.

Als dan de asielprocedures hier lang blijken te duren, dat huis, die baan en scholing toch niet allemaal zo blijken te zijn als dat aan hen 'verkocht' was, dan openbaren zich van tijd tot tijd de frustraties.

Om hier verandering in aan te brengen, worden er cursussen geïntroduceerd om de mensen andere omgangsvormen aan te leren en hen bewust te maken van de culturele verschillen.

Een cursus zal echter een jarenlange culturele opvoeding niet zomaar veranderen en al zeker alle geestelijke problemen niet weg kunnen nemen.

Kortom, het huidige falende asielbeleid wakkert bij de lokale bevolking de angst voor ongewenste gebeurtenissen aan, zoals aanrandingen, verkrachtingen, diefstal en aanslagen.

Nationalistische gevoelens horen we steeds vaker, de discriminatie zal hier nog meer door toenemen en de tolerantie jegens de vluchtelingen neemt af.

Onze solidariteitsgevoelens, juist Nederland levert altijd meer dan ruimhartig haar bijdrage aan (internationale) rampen en inzamelingsacties, wordt hierdoor ook aangetast, helaas!

Door het zogenaamde politiek correct handelen van de meeste politieke partijen, lijkt een andere partij daar baat bij te hebben, een partij waarvan we in het verleden geleerd hebben dat het de verkeerde weg is.

De meeste politieke partijen lijken per definitie meer belang te hechten aan hun eigen succes, politici lijken meer te kijken naar hun eigen toekomst dat het Europese-, lands- of lokale belang te dienen.

Dat het vertrouwen in de politiek hierdoor steeds meer wankelt is een gegeven.

In historisch perspectief gezien, is het dan ook wel heel wrang dat de discussie over dit onderwerp zich nu juist op de Goudsberg afspeelt.

Blijkbaar is het verleden weer bijna vergeten!

Het zal duidelijk zijn dat er een ander asielbeleid noodzakelijk is, niet alleen voor die mensen die onze hulp meer dan hard nodig hebben, maar nu niet krijgen, maar ook in het belang van de Nederlandse en in dit geval de Edese bevolking. Eerst de zaken in Europa op orde, dat heeft de grootste prioriteit.

Het zal u duidelijk zijn dat dit stuk niet is geschreven vanuit een fascistisch of racistisch standpunt, ook niet vanuit een Islam-fobistisch standpunt en evenmin om alle asielzoekers te stigmatiseren of weg te zetten als potentiele misdadigers, in tegendeel. De feiten en omstandigheden van de zaken die zich rondom deze problematiek in Duitsland, Frankrijk, Zweden en ook in ons land afspelen behoren echter ook wel degelijk in ogenschouw genomen te worden. Daar kunnen en mogen wij onze ogen niet voor sluiten.

Hulp die eerlijk wordt verdeeld, een veilige plek , zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke woonomgeving en waar mogelijk aansluitend bij de culturele achtergronden van de vluchtelingen geeft verreweg de beste kansen op succes en een terugkeer naar en wederopbouw van hun geboorteland.

De internationale gemeenschap faalt echter op dat terrein, net als een aantal landen in de directe omgeving van de conflictgebieden, die bovendien ook cultureel gezien veel dichter bij de vluchtelingen staan.

Dat Europa en Den Haag falen in hun aanpak van deze problematiek en dat proberen op te lossen door de gemeenten één op één met de problemen van dat beleid op te schepen, vraagt om een daadkrachtig en verstandig lokaal bestuur dat niet ook vervalt in het “politiek correcte optreden” dat de hogere overheden ten toon spreiden.

Het lokale bestuur dient er primair op gericht te zijn om de belangen van de lokale bevolking te behartigen, het landelijke bestuur dient haar taken te vervullen en haar problemen op passende wijze op te lossen.

Indien u zich min of meer in deze visie te kunnen vinden en u zich ook wilt verzetten tegen de vestiging van AZC op de Goudsberg, dan bestaat de mogelijkheid om uw mening aan onze lokale politiek onder de aandacht te brengen door uw naam en adres in te vullen.