maandag 19 september 2016
Geen asielzoekerscentrum in de gemeente Ede

Er komen geen asielzoekerscentra in Ede en Lunteren.  Dit heeft het COA vandaag bij de provinciale regietafel bekend gemaakt (overleg tussen de commissaris van de Koning, de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Gelderland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De centra zijn niet meer nodig door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland. Er zijn voldoende goede opvanglocaties beschikbaar. De eigenaren en de omwonenden van de drie beoogde azc-locaties worden ook geïnformeerd. Wethouder Marije Eleveld: “We realiseren ons dat dit proces veel heeft losgemaakt in onze samenleving. We zijn blij dat het COA ons nu duidelijkheid geeft”.

Toekomst
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht met de huidige opvang in ieder geval tot eind 2017 voldoende capaciteit te hebben. De ontwikkeling van de asielinstroom blijft echter onzeker. Ede heeft altijd uitgedragen een gastvrije gemeente te zijn en te willen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken rond de opvang van vluchtelingen. Mocht de instroom weer toenemen en er opnieuw een beroep op gemeenten worden gedaan, dan zal op dat moment worden bekeken hoe de gemeente Ede daaraan kan bijdragen.

Vervolgstappen locaties
Wat deze uitkomst betekent is aan de eigenaren van de drie locaties, De Klinkenberg, De Goudsberg en De Braamhorst. Vanzelfsprekend zal hier nog overleg over plaatsvinden.
 
De bijeenkomsten die met omwonenden zijn gehouden ter voorbereiding op de mogelijke komst van een azc hebben de gemeente veel informatie opgeleverd, onder andere over veiligheidsvraagstukken. De gemeente gaat bekijken wat er met deze suggesties kan worden gedaan. Vanzelfsprekend worden omwonenden over het verdere verloop op de hoogte gehouden.
 
Waardering
Het gemeentebestuur en het COA hebben waardering voor de bijdrage van de Edese gemeenschap en met name die van omwonenden aan de discussie rond de opvang van vluchtelingen. In goed overleg is gesproken over wat nodig is voor de leefbaarheid en veiligheid van omwonenden én vluchtelingen.
 
Historie
In april van dit jaar stemde de gemeenteraad in met de komst van 900 vluchtelingen op drie azc-locaties: De Klinkenberg (400), De Braamhorst (300) en De Goudsberg (200). Daarmee heeft de gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen.
De voorbereidingen om te komen tot opvang zijn vanaf dat moment in gang gezet. Voor de zomer werd helder dat het aantal vluchtelingen afnam. In afwachting van de gesprekken aan de provinciale regietafel zijn er geen bewonersbijeenkomsten meer georganiseerd en zijn geen onomkeerbare besluiten genomen.  

woensdag 24 augustus 2016
EMOTIES, POLITIEK, HET COA EN DE GEVOLGEN.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Geachte Raadsleden,

EMOTIES,  POLITIEK,  HET  COA  EN  DE GEVOLGEN.

Waarom deze titel voor deze korte inleiding?

Bestudering van de informatie op de COA website geeft een onthutsend beeld van de werkelijkheid van vandaag. Het roept de vraag op over het nut en noodzaak van het beleid van het in bedrijf nemen van nog meer azc’s. Er zijn andere oplossingen voorhanden die bijdragen aan versnelde integratie van de vluchteling statushouder en die veel minder emoties oproepen bij de inwoners. Immers emoties raken burgers. Iedere burger wil slachtoffers helpen maar dan moet nut en noodzaak wel aantoonbaar zijn en ontdaan van emotie. De politiek is de komende weken aan zet om de kaders neer te zetten van hoe en waar vluchtelingen, waaronder begrepen statushouders, te huisvesten.  De kwaliteit van de huisvesting moet bijdragen aan de integratie van de vluchtelingen in onze cultuur. Zijn meer AZC’s daar het juiste beleidsmatige antwoord op? Omdat het de emoties die de mensen raken, hen het gevoel geeft dat de slachtoffers van geweld en armoede geholpen moeten worden.

De politici zijn enerzijds ook maar mensen met hun eigen emoties, maar anderzijds zien zij in het mogelijk maken van de hulp ook een mogelijkheid om hun emoties te vertalen in politiek beleid.

Met de internationale, overigens gedateerde, verdragen in de hand, en gevolgen die dat heeft voor de migratie, hebben we in Nederland een instituut in het leven geroepen, dat de huisvesting voor de vele duizenden asielzoekers moet organiseren. 

Deze organisatie, het COA , is een professioneel geleide organisatie die zich als zelfstandig bestuursorgaan bezig houdt om de huisvestingsproblematiek voor asielzoekers in goede banen te leiden.

Maar hoe reëel is het beleid van het zelfstandig opererende COA eigenlijk nog?

Wij hebben getracht om via het COA actuele cijfers over vraag en aanbod van huisvesting te verkrijgen, wij werden echter naar hun website verwezen.

Een studie van een aantal dagen leverde onthutsende cijfers op, reden voor ons om hier mee naar buiten te treden.

Neemt u de tijd om er naar te kijken en u zult ook niet tot andere conclusies kunnen komen dan dat het COA haar doel voorbij is gegaan, en met een te groot budget, te veel winst en veel te veel opvangplaatsen haar doel al lang voorbij is gegaan.

Politici en bestuurders, emoties zijn mooi en goed en dienen in de politiek ook zeker een rol te spelen, gezond verstand dient er echter niet door op de achtergrond te geraken.  

Trekt u uw eigen conclusies.

Hoogachtend,

Ronald Busser

Woordvoerder namens de bezwaarmakers tegen de komst van nieuwe AZC’s in Ede en Lunteren.

Mail    : info@azc-lunteren.nl

Bijlagen:
1.     Overzicht van de beschikbare locaties voor vluchtelingen in Nederland.
2.     Cijfermatige samenvatting op basis van de cijfers van het COA per 9 augustus 2016.
3.     Glokalisering en azc’s: de casus van de gemeente Ede.
4.     Lijst van afkortingen en verklaringen.

Bekijk de bijlagen

 

dinsdag 23 augustus 2016
Bezwaarmakers azc's Ede eensgezind: 'Opvanglocaties niet meer nodig'

De bezwaarmakers van de drie potentiële opvanglocaties in Ede zijn het na bestudering van de cijfers eens: opening van de opvanglocaties in Ede is niet nodig. Woordvoerder Ronald Busser: 'Je kan nu niet meer met droge ogen zeggen: we gaan nu asielzoekerscentra openen. Er staan zoveel opvanglocaties leeg.'

Ede besloot voor de zomer om 900 asielzoekers op drie locaties op te vangen. Die locaties zijn nog niet open, er wordt ook nog niet gebouwd, maar het maken van de plannen is in volle gang.

Busser namens de drie locaties: 'We hebben alle cijfers bij elkaar opgeteld en er zijn nu landelijk bijna 21.000 lege bedden in de noodopvang en asielzoekerscentra. En dan zijn er ook nog 15.000 statushouders die in de opvang wachten op een woning en dus te zijner tijd een plek vrijmaken.' 

De bezwaarmakers vinden dat de gemeente zich moet concentreren op het huisvesten van statushouders. 

De gemeente Ede heeft eerder gezegd nu geen onomkeerbare besluiten te zullen nemen en het overleg met de provincie en minister af te wachten. 

De beoogde locaties zijn:

 • De Klinkenberg in het centrum van Ede: 400 plekken
 • Camping de Braamhorst in Ede: 300 plekken
 • Camping de Goudsberg in Lunteren: 200 plekken

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2115412/Bezwaarmakers-azc-s-Ede-ee...

donderdag 21 juli 2016
Antwoord op het schrijven van donderdag 21 juli 2016

Geachte heer,
Namens het college van burgemeester en wethouders doe ik u onderstaand bericht toekomen, als antwoord op uw e-mail eerder vandaag:

In de (landelijke) media zijn vandaag diverse berichten geplaatst over de noodzaak van geplande asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland. 

Naar aanleiding van deze berichtgeving is vandaag opnieuw contact geweest met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 
Het COA heeft aangegeven geen reden te zien voor een koerswijziging betreffende azc-locaties in de gemeente Ede. 
Ook vandaag (21 juli 2016) zijn nog onderhandelingen gevoerd door het COA over een van de locaties. 

Het college van burgemeester en wethouders ziet, mede door de actieve houding van het COA in Ede, geen aanleiding om het genomen besluit te heroverwegen. 
Na het reces zal het college de raadswerkgroep vluchtelingen bij elkaar roepen om de raadswerkgroep bij te praten over de stand van zaken.

In verband met vragen van media wordt dit bericht ook verstrekt aan de media. Ook in onze nieuwsupdate voor bewoners zullen we aandacht besteden aan dit onderwerp.

Namens het college van B en W,

 

donderdag 21 juli 2016
Nieuwe ontwikkelingen rondom AZC's (2)

Naar aanleiding van het artikel dat vandaag (21 juli) verscheen in het AD is onderstaand schrijven verzonden aan alle leden van de Edese gemeenteraad.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Op 12 juli jl. heb ik, als woordvoerder van de petitie-website www.azc-lunteren.nl, u als college van B&W en alle raadsleden aangeschreven met het verzoek om te komen tot heroverweging in het azc-dossier in de gemeente Ede. 

Op 14 juli volgde hierop uw formele antwoord. 

Het artikel van vandaag in het AD is de aanleiding om u, wederom, aan te schrijven.

Naar aanleiding van dit artikel, waarin het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangeeft dat iedere gemeente afzonderlijk vóór september a.s. moet overgaan tot heroverweging, is er een nieuw ontstane situatie waarbij opnieuw de vraag aan u gesteld wordt om te komen tot heroverweging. Ditmaal gezamenlijk vanuit de omwonenden van de drie beoogde locaties. 

Te weten Klinkenberg, Braamhorst en Goudsberg. 

De concrete vraag aan het College is dan ook: 

Bent u, als College van B&W, van mening dat de gemeente Ede nu wel tot heroverweging moet overgaan in het AZC-dossier nu blijkt dat de noodzaak hiertoe niet meer aanwezig is én het Ministerie van Veiligheid en Justitie expliciet oproept tot een dergelijke heroverweging?

Wij vernemen graag van u.

Hoogachtend,

Namens de omwonenden van de beoogde AZC-locaties in de gemeente Ede

Klinkenberg, Braamhorst en Goudsberg

donderdag 21 juli 2016
Effect uitspraak ministerie op azc's Ede en Wageningen nog onduidelijk

De gemeenten Ede en Wageningen weten nog niet wat de uitspraken van het ministerie van Veiligheid en Justitie over onderzoek naar geplande azc's, betekenen voor hun plannen om azc-locaties te vestigen. Dat laten woordvoerders van beide gemeenten vanochtend weten.

Het ministerie liet in deze krant weten dat alle gemeenten hun plannen voor de vestiging van een noodopvang of azc moeten heroverwegen. De instroom is dit jaar een stuk minder hoog dan vorig jaar.

Ophef
De uitspraken van het ministerie hebben in Lunteren en Ede vanochtend al voor ophef gezorgd bij tegenstanders van de komst van de geplande asielzoekerscentra op de Goudsberg in Lunteren, de Braamhorst in Ede en de Klinkenberg in Ede.

In Wageningen is een tweede procesopvanglocatie van het COA gepland.

Verzoek
Op een recent verzoek vanuit Lunteren om de vestiging van een azc daar te overwegen, werd vorige week vrijdag door de gemeente afwijzend gereageerd. De gemeente liet toen weten: 'Het COA heeft ons verzekerd dat de azc-locaties in Ede nog steeds nodig zijn.'

Opmerkelijk
Of dat nu nog steeds het geval is, wordt door de gemeenten uitgezocht. Een woordvoerder van Lunterse tegenstanders laat weten het zeer opmerkelijk te vinden dat vorige week nog stellig werd volgehouden dat de azc's nodig zijn.

donderdag 21 juli 2016
Omstreden azc's toch niet nodig

Alle plannen voor azc's en noodopvang voor vluchtelingen in Nederland moeten opnieuw worden bekeken. De vraag is of al die opvangplekken nog wel nodig zijn.

Alle Nederlandse gemeenten moeten hun plannen voor de bouw van een azc of noodopvang voor vluchtelingen heroverwegen. Voor september moeten ze hebben beoordeeld of die bouw nog 'noodzakelijk is of op de plank kan blijven liggen', meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Ook wordt opnieuw gekeken naar de omvang van geplande azc's. ,,We moeten realistisch zijn en bekijken hoe we omgaan met de sterk verminderde instroom van asielzoekers", aldus een woordvoerder.

Die omslag is opvallend. Tot nu toe hamerden het ministerie en het COA (dat de opvang verzorgt) juist op mééropvangplekken. Dat leidde de afgelopen maanden tot tientallen plannen voor nieuweazc's en plekken voor tijdelijke noodopvang door heel Nederland. Dat ging geregeld gepaard met felle politieke discussies in de gemeenteraad en protestacties vanuit de bevolking.

Turkijedeal
Maar recent is tijdens landelijk overleg tussen ministeries, COA, gemeente en provincies besloten alle plannen nog eens tegen het licht te houden. Doordat er sinds de deal tussen Europa en Turkije in maart  veel minder asielzoekers naar Europa komen, staan nu zo'n 16.000 van de 51.000 opvangbedden in Nederland leeg. Per provincie wordt daarom bekeken welke plannen uitgesteld of aangepast kunnen worden. 

Officieel houdt het ministerie nog vast aan de komst van 58.000 asielzoekers, net als vorig jaar. Maar als de instroom blijft zoals nu, met 300 tot 400 vluchtelingen per week, wordt dat cijfer bij lange na niet gehaald.

Niet correct
Het COA bevestigt dat alle plannen opnieuw worden bekeken, maar kan niet aangeven welke locaties eventueel niet doorgaan. Wel is bekend dat in Enschede nog eens wordt gekeken naar de komst van een azc. 

Het Brabantse Deurne kreeg eerder deze maand te horen dat een azc voor 300 man werd uitgesteld. De gemeenteraad had juist recent toestemming verleend, ondanks veel tegenstand in het dorp. De raad trok daarop deze week haar eerdere goedkeuring weer in. Deurne voelt zich niet correct behandeld door het COA.

Opvangorganisatie
In Breda wordt een opvang van 400 asielzoekers in een voormalig belanstingkantoor 'heroverwogen' door het COA. Maar de gemeente heeft het geld dat het COA aan huur zou betalen al ingecalculeerd. Het stadsbestuur wil de opvangorganisatie daarom aan de (mondelinge) afspraak houden.

Een COA-woordvoerder ziet twee reacties: ,,Sommige gemeenten zijn blij dat het alsnog niet doorgaat, anderen stellen: wij hebben onze nek uitgestoken en nu gaat het alsnog niet door."

 

Bekijk hier het artikel:

http://www.ad.nl/nieuws/omstreden-azc-s-toch-niet-nodig~a8a27ff8/

maandag 18 juli 2016
Antwoord op het schrijven van dinsdag 12 juli 2016

Geachte heer,
 
Bedankt voor uw e-mail van dinsdag 12 juli 2016 met als onderwerp ‘Nieuwe ontwikkelingen rondom azc’s’. Uw bericht hebben wij in goede orde ontvangen en gelezen. Graag reageren wij op de inhoud van uw e-mail.
 
In uw bericht refereert u aan belangrijke nieuwe feiten en omstandigheden, die van invloed zijn op de beslissing van de gemeenteraad om in Ede en Lunteren op drie locaties 900 vluchtelingen op te vangen. Meer specifiek vraagt u het college van burgemeester en wethouders om dit besluit te heroverwegen.

Wij begrijpen heel goed de gevoelens die u schetst. Wij zien alle ontwikkelingen ook en u kunt er van uitgaan, dat ook wij de actualiteit kritisch blijven volgen.
 
Naar aanleiding van de berichten in de landelijke media over duizenden lege plaatsen in opvangcentra is onmiddellijk contact gelegd met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de noodzaak van het aantal opvangplekken in Nederland. Het COA heeft ons verzekerd dat de azc-locaties in Ede nog steeds nodig zijn. 
Het klopt dat er landelijk sprake is van duizenden plaatsen, die niet benut worden in de opvang. De huidige lege plekken betreffen plaatsen in de noodopvang. Het past in het beleid van het COA om de noodopvang verder af te schalen en zoveel mogelijk azc-plaatsen beschikbaar te hebben. Voor azc’s gelden immers andere kwaliteitseisen en azc’s bieden vluchtelingen meer mogelijkheden voor zelfredzaamheid en integratie. Gemeente en COA blijven scherp toezien op de noodzaak voor opvang van vluchtelingen in Ede en in Lunteren.
 
Ook wij hebben kennis genomen van de mededelingen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat er een reële kans bestaat dat IS-strijders Nederland hebben bereikt via de vluchtelingenstroom uit Syrië. Hij heeft daar ook aan toegevoegd dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat terroristen daadwerkelijk voorbereidingen treffen voor het plegen van aanslagen in Nederland. 
 
Van uw opmerkingen over de reputatie en het imago van de gemeente Ede nemen wij kennis. 

Het besluit van de gemeenteraad om vluchtelingen op te vangen in Ede en Lunteren is naar de mening van het college van burgemeester en wethouders genomen na een zorgvuldig proces. 

Het college van burgemeester en wethouders ziet geen aanleiding om het genomen besluit te heroverwegen. Wij vertrouwen erop dat wij met u en omwonenden in gesprek blijven over een goede inrichting en inpassing van een kleinschalig azc op de Goudsberg in Lunteren.
 

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,
 
Burgemeester Cees van der Knaap
Wethouder Marije Eleveld
 

dinsdag 12 juli 2016
Nieuwe ontwikkelingen rondom AZC's

Vandaag (12 juli) is onderstaand schrijven verzonden aan alle leden van de Edese gemeenteraad.

Geachte College van Burgemeester & Wethouders, fractievoorzitters en leden van de raad,

Als woordvoerder van de petitie website www.azc-lunteren.nl richt ik mij tot u, met het volgende:

Zoals u weet is er al geruime tijd een discussie gaande tussen het gemeentebestuur van Ede en de omwonenden en andere belanghebbenden van de verschillende beoogde azc locaties in Ede en Lunteren.
Om een aantal verschillende redenen willen wij vanuit Lunteren een hernieuwd beroep op u doen.

Er zijn naar onze mening een aantal zeer belangrijke nieuwe feiten en omstandigheden, reden voor ons om u dan ook dringend te verzoeken uw voorstel te heroverwegen.
Los van de feiten die wij in dit bericht zullen vermelden, zijn wij ook van mening dat de gemeente Ede de laatste tijd veelvuldig negatief in het nieuws komt, zelfs landelijk.
U kent de feiten, de vele autobranden en de onrust in Veldhuizen, de Permar, alle problemen rondom het al dan niet permanent bewonen van de recreatiewoningen en de vele particulieren die u daarmee in de problemen brengt, de leegstand in het centrum van Ede en het parkeerbeleid, de procedures die er met betrekking tot de komst van de AZC’s op handen zijn, verschil van mening met de Dorpsraad van Lunteren en het feit dat alle inbreng van de Lunterse bevolking tot nu toe niet of nauwelijks een rol in uw besluitvorming heeft gespeeld doch eenvoudigweg is genegeerd.
Kortom, dit bezorgt de gemeente Ede niet alleen een slechte naam, maar heeft ook een negatieve impact op de economie, het imago en de werkgelegenheid van onze gemeente.
Dat is niet goed voor uw reputatie, niet voor de keuzes die gemaakt moeten worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar ook niet voor alle inwoners van onze fraaie gemeente.
 
De redenen voor onze hernieuwde oproep luiden als volgt:
1.       Er is een overschot van vele duizenden bedden in de al bestaande AZC locaties, deels in de noodopvang. Reden waarom verschillende andere gemeentebesturen hun besluiten wel al heroverwegen en ook afblazen. Daar worden de nieuwe omstandigheden blijkbaar wel afgewogen en heeft dit tot een herzien standpunt geleid.
2.       Het verspillen van gemeenschapsgeld aan het toch “doordrukken” van uw standpunt, achten wij niet wenselijk en zeker niet verstandig.
3.       Wij betreuren het ten zeerste dat het er thans op gaat lijken dat het meer een principekwestie wordt wie er zijn zin krijgt, het gemeentebestuur of haar inwoners? Dergelijke geld en tijd verslindende “wedstrijden” tussen bestuur en haar inwoners kan Ede in het kader van de eerdere opmerkingen nu al helemaal niet gebruiken.
4.       Met dit beleid verspeelt u als bestuur enorm veel goodwill en draagvlak bij de lokale bevolking, iets waarvan wij veronderstellen dat toch ook u dit niet wenselijk acht.
5.       De uitspraken van het COA en de Staatssecretaris dat er nog steeds extra bedden nodig zijn, moet u ook zien in het licht dat de uitgaven voor de gemeente Ede bij het Rijk reeds zijn begroot, en dat het terugtrekken van uw voornemen betekent dat het COA gekort gaat worden op haar budget voor het komende jaar. U kent allen dit soort afwegingen van organisaties om haar eigenbelang te laten prevaleren boven het gemeenschapsbelang. Wij verwachten echter van u dat u dit doorziet.
6.       Recent is aan het licht gekomen dat de screening van de instromende vluchtelingen op aanhangers van IS en dergelijke organisaties, door gebrek aan tijd, mankracht en gespecialiseerde medewerkers maandenlang achterwege is gebleven. Naar onze mening een feit van een dermate groot belang, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat u als bestuur van onze gemeente deze risico’s negeert en uw inwoners aan de mogelijke gevolgen van deze risico’s bloot wenst te stellen.
7.       Zelfs de coördinator terrorismebestrijding heeft laten weten dat er concrete aanwijzingen zijn dat de vluchtelingenstromen door IS veelvuldig zijn gebruikt om meerdere toekomstige terroristen ons land binnen te loodsen.
8.       Leest u ook eens de boeken van de deskundigen over deze onderwerpen, zoals van Maarten Zeegers, “ik was één van hen” en van de Duitse politieagente Tania Kambouri “vrouw in het blauw, noodkreet van een politieagente”. Dan leest u wat de gevolgen en gevaren zijn van het massaal toelaten van immigranten met een volstrekt andere culturele achtergrond.

Wij vragen ons in Lunteren daadwerkelijk af, waarom u zelf niet het initiatief neemt om op uw besluiten terug te komen
Het zou u allen sieren als u het voortschrijdende inzicht ook tot uw netvlies door laat dringen. 
Terugkomen op een besluit is geen schande, geen politieke zwaktebod, maar het getuigt van visie en gevoel voor realiteit.

We vernemen graag van u.

Hoogachtend,

Woordvoerder namens www.azc-lunteren.nl
Per mail               : info@azc-lunteren.nl

dinsdag 19 april 2016
Het relaas van Lunteren

Een overzicht van zes maanden discussie rondom de komst van een azc.

Lees hier het hele artikel. 

maandag 11 april 2016
Ede biedt excuses aan voor te late beantwoording Wob-verzoeken azc's

Burgemeester Cees van der Knaap heeft aan 9 inwoners uit Ede excuses aangeboden vanwege een te late beantwoording van verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Edenaren deden hun verzoeken allemaal over het proces rond de komst van verschillende asielzoekerscentra in Ede.

De verschillende verzoeken waren in veel gevallen niet meer dan verzoeken om informatie, maar ze werden wel als Wob-verzoek behandeld.

Veel te laat
Volgens een memo van Van der Knaap aan raadsleden hebben de behandelende ambtenaren zich vooral gefocust op volledigheid van de beantwoording en een streven om alle verzoeken tegelijk te beantwoorden. Daardoor zijn 7 van de verzoeken veel te laat beantwoord. Bovendien is er tussendoor ook geen contact geweest met de indieners.
 
Excuusbrief
Inmiddels hebben alle indieners toch de gevraagde documenten binnen gekregen. Daarbij ging een excuusbrief gepaard waarin Van der Knaap zegt de gang van zaken af te keuren. Hij zegt de ambtenaren er persoonlijk op te hebben aangesproken.
Tegelijkertijd meldt hij de gemeenteraad dat de opgevraagde informatie volgens B en W geen invloed heeft op de besluitvorming van de raad.
 
Planning

Donderdag beslissen de Edese raadsleden volgens planning over een voorstel van B en W om asielzoekerscentra te vestigen in voormalig verzorgingstehuis De Klinkenberg in Ede, camping de Braamhorst in Ede en recreatiecentrum de Goudsberg in Lunteren.
 
De fractie van de VVD in Ede heeft op haar eigen website inmiddels haar afkeur over de gang van zaken uitgesproken.

zondag 10 april 2016
Ingezonden: 'COA belangrijker dan eigen burgers...'

Het College van Burgemeester en wethouders is door de mand gevallen. De keuze voor de drie AZC locaties blijkt al te zijn gemaakt vόόr de publicatie van het Arcadisrapport. Dat blijkt uit interne memo's van de gemeente.

De kaarten waren dus al geschud. Dankzij hoge druk vanuit diverse belanghebbenden en een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn de onderliggende rapportages voor het Arcadisrapport uiteindelijk openbaar gemaakt. Je mag ze komen inzien op een paar plekken. Mosterd na de maaltijd…. Het besluit was al genomen.

Het Arcadisrapport blijkt ook nog eens te rammelen op veel fronten. Geen wonder als je maar een uurtje op de beoogde locatie onderzoek doet en alle omwonenden en belanghebbenden negeert. Tijdens de hoorzitting van 6 april bleek dit nog eens overduidelijk. Een rapport dus voor de Bϋhne. Want men wist al waar de AZC's moesten komen. Hoezo burgers voor de gek houden? En wie was alweer de opdrachtgever van Arcadis? Juist, dat is het COA. Hoezo onafhankelijk onderzoek?

Gebleken is dat veel partijen niet zijn gehoord en als dat wel het geval was dan is er duidelijk niet naar geluisterd.

De vraag is of de inwoners van Ede zo'n onbetrouwbaar College verdienen. Het antwoord weten wij wel…

Een College dat zich laat dicteren door de richtlijnen van het COA en dat de eigen bevolking negeert. Ook tijdens de hoorzittingen bleek keer op keer dat veel betrokken burgers minstens zoveel kritiek hadden op de hele gang van zaken als op de locaties en dan met name op de grootschaligheid van de AZC's. Men voelt zich niet gehoord. Er is helemaal niet zoveel tegenstand tegen de opvang van vluchtelingen, maar wel op de wijze waarop dat vorm zou moeten krijgen. Opvang van kleine groepen (25-50 mensen) is minder bedreigend en biedt meer kans op integratie.

De vraag is nu of de gemeenteraadsleden wel goed op de hoogte zijn gebracht. Uit de bezoeken van gemeenteraadsleden op de locaties bleek in ieder geval nogal eens dat zo'n bezoek heel wat helderheid verschafte en de indruk werd daarbij gevestigd dat lang niet alles bekend was.

Dan de Collegepartijen: PvdA, D66, CU, CDA en Gemeentebelangen. Zullen zij omwille van het overeind houden van de coalitie instemmen met de keuze van B&W?

Wij mogen toch hopen dat ieder gemeenteraadslid beseft dat hij of zij volksvertegenwoordiger is van Edese burgers en niet van het COA.

Als het goed is hebben we een duaal systeem en kunnen ook coalitiepartijen de bestuurders van de gemeente bekritiseren door niet in te stemmen met bepaalde besluiten.

Als raadsleden op basis van onvolledige rapportage en nog heel veel niet beantwoorde onderzoeksvragen besluiten in te stemmen met het collegebesluit, dan adviseren wij iedere Edenaar om deze partijen bij de volgende verkiezingen af te serveren.

Dan lijkt het eigenbelang, het eigen hachje en de eigen carrièreperspectieven te prevaleren boven het belang van de eigen bevolking!

Mocht dat gebeuren dan adviseren wij de COAlitiepartijen om hun namen te veranderen:

Partij van het Coa

Coa '66

Coa Democratisch (?) Appel

Coa Unie

Coabelangen……

Namens de Vereniging van Eigenaren "De Goudsberg"

M.M. van der Slikke.

woensdag 6 april 2016
Gemeentehuis verandert in vesting voor marathon-bijeenkomst over azc

Geen auto's op de parkeerplaatsen, geen fietsen bij de voordeur en overal politie en buurtwachters die een oogje in het zeil hielden. De lange sessie in het gemeentehuis met 41 insprekers op de beoogde azc-locaties in Ede en Lunteren heeft nogal wat voeten in aarde, maar verloopt rustig.

Per vijf mogen de insprekers de raadzaal in, de anderen volgen in de gangen via een beeldscherm wat hun voorgangers zeggen. De gemeenteraad luistert en stelt vragen. Volgens George de Haan van de 65pluspartij zijn oorlogsvluchtelingen met een verblijfsvergunning duurzaam welkom in Lunteren. ,,We kunnen over het dorp verspreid gezinnen adopteren. Dit voorstel werd tijdens een bezinningsavond van kerken in ons dorp met applaus ontvangen'', aldus De Haan. ,,Burgemeester, spring over uw eigen schaduw heen. Ga over dit concept van burgerparticipatie praten met het COA."

Een andere inspreker kaartte incidenten aan die in het verleden op De Goudsberg zouden zijn voorgevallen. ,,Van kliko's over de weg tot ergere gevallen, waarbij mensen voor ramen stonden en gevonden werden in schuren. De last rondom een aazc is wel degelijk aantoonbaar geweest."

De vereniging van eigenaren van huisjes op de Goudsberg is bang dat de waarde van hun woningen ernstig wordt aangetast. ,,Dit kan leiden tot hoge claims door planschade bij de gemeente of COA. Bovendien gaan flankerende maatregelen een kleine 700.000 euro kosten'', aldus de heer De Rooy. ,,De grond van de eigenaar is ook dooraderd met allerlei erfdienstbaarheden en rechten."

Marije Gulliker is recreant op de Goudsberg en eigenaar van een chalet. ,,Het rapport van Arcadis is onvolledig en bevat fouten. Zeker drie chalets zijn namelijk particulier eigendom en bevinden zich in de binnenste cirkel. Wij hebben daar één van gekocht en hebben een overeenkomst tot 1 januari 2018. Er is ons geen oplossing aangeboden."

Een andere inspreker tipte aan dat de bungalows op De Goudsberg door de perikelen rond een AZC - volgens lokale makelaar Stroomberg - zeer slecht verkoopbaar zijn. ,,Ook is het niet correct om de asielzoekers hier wel vijf jaar te laten wonen, terwijl de eigenaren dreigbrieven ontvangen van de gemeente."

De man van de vereniging van eigenaren verklaarde toch niet per definitie tegen de komst van vluchtelingen te zijn, maar vindt honderd personen de limiet. ,,Anders wordt het een Arabische enclave. Een aantal van 200 kunnen we niet behappen om ze te laten integreren."

Ook een afgevaardigde van anti-islambeweging Pegida Nederland, Hugo Kuijper, sprak in.

maandag 4 april 2016
'Recreatiewoningen Lunteren miljoenen minder waard door komst AZC'

De VVD in Ede neemt het op voor de woningeigenaren van vakantiewoningen op recreatiepark De Goudsberg in Lunteren. Volgens de liberalen worden de recreatiewoningen op het park door de komst van een AZC minder waard. Dit kan, volgens berekeningen van de VVD, voor eigenaren een totaal verlies van meer dan tien miljoen euro opleveren. De VVD heeft het college daarom gevraagd om nog deze week in overleg te treden, om voor alle partijen een oplossing te zoeken.

In het onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Arcadis staan de verschillende, mogelijke, vestigingsplekken voor een AZC in de gemeente Ede. Volgens de VVD staat in het rapport beschreven dat een van de drie percelen op het recreatiepark, namelijk een perceel met 48 stacaravans, direct grenst aan de percelen waar de vluchtelingen mogelijk komen te wonen. ,,Een goede en aantrekkelijke visuele afscheiding kan dienen als 'bufferzone' tussen de verschillende terreinen", aldus Arcadis.

Dit zorgt volgens de VVD voor problemen. ,,Gezien het gegeven dat de verschillende percelen direct aan elkaar grenzen, roept de term 'bufferzone' vraagtekens op. De gele gestippelde lijn op de tekening in het onderzoeksrapport laat zien dat de rondweg op twee plaatsen wordt afgesloten door de 'bufferzone'. Daarmee is de rondweg geen rondweg meer. Dit zal van invloed zijn op de toegankelijkheid, de veiligheid en de verkeersveiligheid op het park. De samenhang in de infrastructuur wordt ernstig onderbroken."

HONDERDVIJFTIG EIGENAREN Volgens de VVD komen de circa honderdvijftig eigenaren van de recreatiewoningen aan een doodlopende straat te zitten met aan beide zijde recreatiewoningen. ,,Door het op een niet logische wijze splitsen van het terrein zullen de honderdvijftig recreatiewoningen sterk in waarde dalen en mogelijk onverkoopbaar worden. Daarmee gaan de eigenaren een zware tol betalen voor de huisvesting van vluchtelingen."

Volgens de VVD reppen het college en Arcadis niet over de waardedaling. ,,In de meeste situaties ontkent men de waardedaling van woningen als gevolg van een AZC-vestiging. Dat wil niet zeggen dat dit ook voor Camping De Goudsberg opgaat. De situatie van De Goudsberg is heel specifiek en met geen enkel andere AZC-locatie in Nederland vergelijkbaar."

vrijdag 1 april 2016
Asielzoekers naar de buitengebieden

De Braamhorst aan de Zonneoordlaan in Ede én recreatiepark De Goudsberg in Lunteren, zijn ook door het college in beeld als opvanglocatie voor asielzoekers. Driehonderd mensen komen er op de Braamhorst, tweehonderd op de Goudsberg.

De Braamhorst, gelegen tussen Ede en Lunteren, is volgens het college prima geschikt als opvanglocatie voor asielzoekers. Het terrein van De Braamhorst, waar nu de Nederlandse Caravan Club een plekje heeft, is gemeentelijk eigendom en daarom direct beschikbaar. Driehonderd asielzoekers komen er dus in het buitengebied, tot onbegrip van Ditta van Galen. “Dit hadden we echt niet verwacht”, reageert zij namens een grote groep omwonenden. “Er is ingezet op burgerparticipatie, maar daarvan zien we helemaal niets terug in het Arcadis-rapport. Terwijl we in een enquete hebben vastgesteld dat zeventig procent van de bewoners hier geen asielzoekers wil op de Braamhorst.”
Van Galen noemt De Braamhorst ‘geen reële optie’. De Braamhorst is namelijk gekoppeld aan hoofdlocatie de Klinkenberg en ‘satellietlocatie’ de Goudsberg. “Er is bijna geen communicatie mogelijk tussen de drie centra”, zegt ze. “De Zonneoordlaan richting de Hessenweg is afgesloten uit oogpunt van verkeersveiligheid.” Ook is ze bezorgd om de integratie. “Deze mensen moeten integreren, maar er komen driehonderd mensen op een terrein met een hek d’r om heen. Zie je daar integratie in? Dit kunnen we als buurt niet aan.”

Ook bij de omwonenden van de Goudsberg overheerst de teleurstelling. “Je hebt niet het gevoel dat er naar de argumenten tegen wordt geluisterd”, zegt woordvoerder Ronald Busser van de omwonenden. “De verbinding van de Goudsberg met Lunteren is bijvoorbeeld niet goed. Er is maar één route, via de Engweg naar het centrum. Dan ga je via een onverlicht zandpad. Ook de kwestie-Spiegelenberg (toenmalig wethouder Spiegelenberg zou hebben toegezegd dat er nooit meer een azc op de Goudsberg zou komen, red.) speelt mee. Lunteren is wil zeker helpen, maar er is ook nog veel oud zeer vanuit het oude asielzoekerscentrum. Arcadis zegt dat er toen weinig incidenten waren, maar die waren er wel. Mensen kennen de situatie van 25 jaar geleden nog en er waren zeker zware incidenten. Dat zit hoog bij mensen.”
Arcadis stelde voor om op De Braamhorst 500 plaatsen te realiseren en op de Goudsberg 290. Dat heeft de gemeente dus naar beneden gebracht.
Beide partijen sluiten vervolgstappen niet uit. Ook juridische stappen behoren volgens Van Galen én Busser tot de mogelijkheden.

donderdag 31 maart 2016
Dorpsraad Lunteren massaal tegen komst AZC De Goudsberg

Als het aan een bijna unanieme Dorpsraad Lunteren ligt komt er geen Asielzoekerscentrum (AZC) met tenminste tweehonderd bewoners op het terrein van Vakantiepark De Goudsberg. Dat was woensdagavond in het Westhoffhuis de uitkomst van de door ruim tachtig mensen bijgewoonde besloten vergadering, die uitsluitend toegankelijk was voor leden van de Dorpsraad.

Tijdens de Dorpsraad werd ook duidelijk dat de Lunteranen in meerderheid vinden, dat vluchtelingen hulp nodig hebben. Maar dat moet dan gebeuren in de vorm van kleinschalige opvang voor vijftig tot honderd asielzoekers op een locatie dichterbij of in de kern van het dorp. In dat geval zijn er voldoende vrijwilligers bereid de helpende hand toe te steken.

PEILING Voorzitter Auke Ozinga van de Dorpsraad zei in zijn openingswoord, dat de bijeenkomst bedoeld was om te peilen hoe de inwoners van Lunteren over een AZC denken. ,,We willen aan de gemeente een standpunt overbrengen dat zo breed mogelijk wordt gedragen. En dat is moeilijk. Daarom hebben we jullie uitgenodigd om jullie mening te horen. Het bestuur van de Dorpsraad inventariseert die en daarna fungeren we als doorgeefluik.'' Hij riep de aanwezigen op te proberen met nieuwe argumenten te komen. ,,We hebben er de afgelopen tijd al zoveel gehoord.''

RAAD BESLIST Zoals bekend stellen het college van burgemeester en wethouders voor in totaal negenhonderd vluchtelingen op te vangen, verdeeld over De Goudsberg, De Braamhorst aan de Zonneoordlaan en De Klinkenberg. In de zaal aanwezige gemeenteraadsleden verzekerden dat de uiteindelijke beslissing op donderdag 14 april door de gemeenteraad wordt genomen. Diverse leden van de Dorpsraad zeiden te hopen dat er dan ook geluisterd zal worden naar de mening van de bevolking en dat Ede eigen beleid zal voeren en niet op voorhand de oren zal laten hangen naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat zet in op AZC's met minimaal tweehonderd asielzoekers. ,,Er zijn voorbeelden van gemeenten die nee hebben gezegd tegen het COA, omdat ze wel een kleinschalige opvang willen, maar tweehonderd te veel vinden,'' aldus één van de leden.

Een vertegenwoordiger van de mensen die recreëren op De Goudsberg voerde aan dat de opvang van tien tot vijftien gezinnen te doen is. ,,Dan kunnen we de vluchtelingen op een ordentelijke manier opvangen. Maar als er tweehonderd komen, zullen wij moeten integreren. Tweehonderd zijn er gewoon te veel.''

TOEZEGGING Onbegrip heerste er over het uiteindelijke voorstel van het college van burgemeester en wethouders. ,,Hoe kan het nou dat De Lindehof in Otterlo eerst als geschikt werd beoordeeld en nu niet meer op de lijst staat? Dat is toch een vreemde manier van doen,'' was één van de opmerkingen. Zoals te verwachten was, werd ook verwezen naar een in het verleden in diverse media verschenen verwijzing naar een persbericht van de gemeente Ede, waarin de toezegging stond dat er nooit meer een AZC op De Goudsberg zou komen. ,,Door nu toch met dit voorstel te komen, is er sprake van onbetrouwbaar bestuur. De bewoners van De Goudsberg worden hier onevenredig zwaar door getroffen. Bovendien is deze locatie verkeerd. We moeten de vluchtelingen in ons dorp opvangen en daar direct mee beginnen,'' betoogde Lunteraan A. Welgraven.

Aan de orde kwamen verder nog de slechte ervaringen met het vorige AZC Goudsberg, de angst voor de komst van veel alleenstaande mannelijke vluchtelingen en de noodzaak om in ieder geval hulp te bieden. De uitkomst van dit alles was dat vrijwel alle leden van de Dorpsraad toen naar hun uiteindelijke standpunt werd gevraagd, zich tegen de komst van een AZC op de Goudsberg uitspraken. En daarmee had voorzitter Ozinga de door hem gevraagde duidelijkheid.

woensdag 23 maart 2016
Petitie tegen azc Goudsberg in ontvangst genomen

Burgemeester van Ede Cees van der Knaap nam woensdag de Lunterse petitie tegen de komst van een azc op De Goudsberg in ontvangst.

De Lunterse petitie, geactiveerd via de website www.azc-lunteren.nl, werd ruim 2.700 maal ondertekend en is daarmee veruit de grootste petitie binnen de gemeente Ede. De petitie werd in de maand januari actief toen er bekend werd dat De Goudsberg als mogelijke azc locatie in beeld kwam. Woordvoerder Ronald Busser: ,,Wij streven continu naar goed overleg met gemeente, COA en Arcadis en juist door te komen met argumenten de gemeenteraad te overtuigen van het 'waarom juist niet op De Goudsberg'."

Van der Knaap liet al eerder weten niet te luisteren naar dreigementen, wel naar argumenten. Vandaag ontving hij de woordvoerder van de petitie-website, die op zijn beurt aangaf dat de site geopend blijft voor ondertekenaars tot en met 14 april aanstaande. Op deze datum zal de gemeenteraad in Ede een definitief besluit over de verschillende locaties nemen.

woensdag 23 maart 2016
College wil azc in Klinkenberg, Braamhorst en Goudsberg

Burgemeester en wethouders van Ede hebben besloten voor een periode van vijf jaar negenhonderd vluchtelingen in de gemeente Ede op te vangen. In het voormalige bejaardencentrum Klinkenberg aan de Klinkenbergerweg komt een asielzoekerslocatie met vierhonderd personen. Op camping de Braamhorst aan de Zonneoordlaan komen driehonderd personen en op bungalowpark de Goudsberg aan de Hessenlaan in Lunteren komen tweehonderd personen. De Permar aan het Horaplantsoen en De Lindenhof aan de Hoenderloseweg in Otterlo zijn afgevallen als azc-locatie.

Volgens burgemeester Cees van der Knaap heeft Ede niet gestreefd naar het maximale, maar naar het optimale. ,,Het Arcadis-rapport ging met name uit van de maximale capaciteit van de locaties. Wij hebben ook gekeken naar de opdracht van de raad om te komen tot een zo evenwichtig mogelijke spreiding en hebben bij die spreiding rekening gehouden met aantallen.''

Er stonden vier scenario's in het voor de gemeente Ede door Arcadis Nederland opgestelde 'locatie- en haalbaarheidsrapport Asielzoekerscentrum Ede'. Op geen enkele van de potentiële locaties kunnen op zichzelf 600 tot 1.400 asielzoekers worden gehuisvest. ,,Deze aantallen op één locatie zijn ook niet wenselijk, zeker niet voor de gemeente," staat in het rapport.

In samenspraak met de gemeente Ede en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besprak Arcadis de mogelijkheid van het realiseren van 'satellieten': een hoofdlocatie met een capaciteit van tenminste 400 personen waar zich ook de meeste ondersteunende functies bevinden, gecombineerd met een tweede, kleinere locatie bestaande uit minimaal 200 capaciteitsplaatsen.

Een combinatie van locaties biedt volgens Arcadis de meeste potentie voor de huisvesting van een Asielzoekerscentrum (Azc) voor 600 tot 1.400 personen in de gemeente Ede. Vier scenario's worden in meer of mindere mate als kansrijk beschouwd. ,,Alles afwegende hebben we gekozen voor scenario 3," stelt Van der Knaap.

,,Voor de COA is de Klinkenberg de beste locatie voor een hoofdlocatie. We willen hier 400 personen huisvesten. Het heeft een relatie met de noodopvang op het kazerneterrein. De noodopvang 300 meter verderop wordt geruisloos opgevangen door de omgeving. Het is een oase van rust, de mensen kennen elkaar. Als de Klinkenberg open gaat is het afgelopen met de noodopvang."

De Braamhorst is volgens Van der Knaap ook een goede locatie. ,,We zien het geschikt als een nevenlocatie van de Klinkenberg. Dan kom je uit op een getal van 300 personen. We proberen ook een beetje rekening te houden met de natuurwaarden. Op de Goudsberg zitten nu al vooral mensen uit Polen. Het is een heel geschikte locatie voor asielzoekers. We vinden het verstandig om daar 200 personen te huisvesten."

Ede denkt dat een aantal van 900 personen goed is. ,,Daarmee neemt Ede ook het voortouw om met een oplossing te komen." De Permar is afgevallen omdat daar maar 160 personen kunnen worden gehuisvest. ,,Dat is lager dan de minimale eis van 200 personen per locatie. Het is ook een dure locatie. De Lindenhof lag te excentrisch. Otterlo is een kleine kern, het is de vraag of dat de gewenste situatie is. Zeker als je alternatieven hebt. Ook meegespeeld heeft een rapport van een psychiater, waarin staat dat het niet verstandig is mensen te huisvesten bij een schietbaan."

Degenen die het hardste roepen hebben niet hun zin gekregen, benadrukt Van der Knaap. ,,Het is een evenwichtig pakket, zeker omdat we meerdere locaties kunnen bekijken." Pascal Meertens, regiomanager bij de COA, is zeer verheugd met het voorgenomen besluit van Ede voor de drie locaties. ,,Wij zijn ook blij met het totaalpakket waarbij 900 bewoners in de gemeente Ede worden gehuisvest. Met Ede hebben wij door de noodopvang een goede relatie opgebouwd. 900 is een substantieel aantal."

INFORMATIE Er is woensdag 6 april een inspraakavond voor inwoners van de gemeente Ede. Een aanmeldformulier is vanaf woensdag 23 maart beschikbaar via de website van de gemeente Ede. Op de website is verder alle informatie te vinden, zoals het complete locatievoorstel en alle bijlagen. De gemeenteraad neemt donderdag 14 april een definitief besluit over het locatievoorstel van het college van burgemeester en wethouders.

dinsdag 22 maart 2016
WOB verzoek Lunteren
dinsdag 22 maart 2016
Braamhorst en Goudsberg beste opties voor azc Ede

Campings de Goudsberg in Lunteren en de Braamhorst in Ede blijken technisch het meest geschikt als locatie van een kleinschalig azc in Ede. Dat blijkt uit een onderzoek dat bureau Arcadis in opdracht van het COA deed naar de komst van mogelijke kleinschalige azc's. Arcadis onderzocht naast de Goudsberg nog 3 andere locaties die door de gemeente zijn aangedragen.

Het gebouw van de Permar in Ede-zuid, de voormalige Klinkenberg in Ede en camping de Lindehof in Otterlo. Het onderzoek werd maandagavond in het raadhuis gepresenteerd. Ede zoekt naar meerdere locaties voor kleinschalige opvang. In het onderzoek zijn de meningen van omwonenden over asielopvang niet meegenomen.

Permarpand te laat beschikbaar
Hoewel het bureau het in principe op alle locaties mogelijk acht een azc te vestigen, ziet Arcadis vooral rond het Permar-gebouw weinig opties. Het pand zou niet op tijd beschikbaar zijn en bovendien niet echt ingericht zijn om in te leven. Voor de Klinkenberg geldt dat het pand volgens hen te duur is om gereed te maken voor de opvang van het azc. Een sluitende businesscase lijkt hen onwaarschijnlijk. Het pand dat al enkele jaren grotendeels leegstaat, bevindt zich deels in vervallen staat.

Arcadis meldde maandagavond wel dat als het COA bereid is andere standaarden te hanteren voor de opvang, de locatie Klinkenberg mogelijk wel kan. Dit zou betekenen dat asielzoekers een stuk minder privacy krijgen.

Lindehof
De Lindehof in Otterlo is volgens Arcadis vanwege de afgelegen locatie alleen geschikt als hoofdlocatie. Dan moet de camping plaats bieden aan minimaal 400 asielzoekers. Dit lijkt een mission impossible omdat dorpelingen eerder in gezamenlijkheid een plan voor 600 vluchtelingen van tafel wisten te krijgen onder de slogan '600 nee, 100 ok'.

Goedkoop
Voor de Goudsberg en de Braamhorst geldt dat deze opties financieel het meest aantrekkelijkst zijn en ook bij de andere criteria aardig scoren. Op de Goudsberg staan al kant- en klare chalets voor de opvang en op de Braamhorst kan dit goedkoop gerealiseerd worden omdat dit terrein eigendom is van de gemeente. Volgens Arcadis kunnen er op de Goudsberg 290 asielzoekers gehuisvest worden en op de Braamhorst 500.

Overigens scoren alle locaties een onvoldoende op de schaal die het COA hanteert.

dinsdag 22 maart 2016
Vier scenario's voor AZC in Ede

Vier scenario's staan in het voor de gemeente Ede door Arcadis Nederland opgestelde 'Locatie- en haalbaarheidsrapport Asielzoekerscentrum Ede'. Op geen enkele van de potentiële locaties kunnen op zichzelf 600 tot 1.400 asielzoekers worden gehuisvest. ,,Deze aantallen op één locatie zijn ook niet wenselijk, zeker niet voor de gemeente", staat in het rapport.

In samenspraak met de gemeente Ede en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besprak Arcadis de mogelijkheid van het realiseren van 'satellieten': een hoofdlocatie met een capaciteit van tenminste 400 personen waar zich ook de meeste ondersteunende functies bevinden, gecombineerd met een tweede, kleinere locatie bestaande uit minimaal 200 capaciteitsplaatsen. ,,Door het spreiden van de totale capaciteit over meerdere locaties zou de druk op de directe omgeving verlicht kunnen worden'.

Een combinatie van locaties biedt volgens Arcadis de meeste potentie voor de huisvesting van een Asielzoekerscentrum (Azc) voor 600 tot 1.400 personen in de gemeente Ede. Vier scenario's worden in meer of mindere mate als kansrijk beschouwd.

Scenario 1 (Ede-stad) gaat om het voormalige bejaardencentrum De Klinkenberg aan de Klinkenbergerweg, een hoofdlocatie met circa 500 capaciteitplaatsen met in Permar aan het Horaplantsoen een nevenlocatie met circa 160 capaciteitsplaatsen.

In scenario 2 (Buitengebied) is recreatieterrein de Braamhorst aan de Zonneoordlaan een hoofdlocatie met 500 capaciteitplaatsen en bungalowpark de Goudsberg aan de Hessenweg in Lunteren een nevenlocatie met circa 290 capaciteitsplaatsen.

In scenario 3 (As Ede-Lunteren) zijn voormalige Klinkenberg en camping de Braamhorst met elk circa 500 capaciteitplaatsen een hoofdlocatie. In dat geval is bungalowpark de Goudsberg een nevenlocatie met circa 290 capaciteitsplaatsen.

Scenario 4 heeft drie hoofdlocaties, de voormalige Klinkenberg en kampeerterrein de Braamhorst met elk circa 500 capaciteitplaatsen en De Lindehof aan de Hoenderloseweg in Otterlo met circa 400 capaciteitplaatsen.

Arcadis deed onderzoek op alle vijf locaties, naar omgeving, locatie, gebouw, planning en financiën. Op elk aspect kon een locatie scoren tussen nul (slecht) en vijf (goed). Als 'ondergrens' hanteert Arcadis een drie. Geen van de vijf locaties scoort op alle onderdelen een voldoende (drie of hoger). Wel is te zien dat De Goudsberg daar het dichtst bij in de buurt komt. Daarachter komen volgens Arcadis De Braamhorst en De Klinkenberg als beste opties uit de bus. Kijk hier voor het hele rapport.

Burgemeester en wethouders van Ede nemen dinsdag 22 maart een beslissing over de aanbevelingen van Arcadis. De Edese gemeenteraad neemt donderdag 14 april uiteindelijk een definitieve beslissing.

maandag 21 maart 2016
Cruciale week rond asielopvang in Ede

De gemeente Ede maakt zich op voor een cruciale week in haar zoektocht naar locaties voor kleinschalige asielzoekerscentra. Maandagavond wordt een rapport gepresenteerd waarin de geschiktheid van de 5 overgebleven locaties uitvoerig is onderzocht.

Dit onderzoek is gedaan door Arcadis, in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Besluit
Het rapport zal een grote rol spelen in het besluit dat burgemeester en wethouders van Ede op dinsdag nemen over de locaties die volgens hen geschikt zijn. B&W zullen naast dit rapport ook de talloze reacties over asielopvang alsmede diverse petities tegen asielopvang op een bepaalde locatie meenemen in de afweging.

Op 14 april neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Eerder besloot de raad al minimaal 600 en maximaal 1.400 vluchtelingen te willen huisvesten in meerdere azc's.

Demonstratie
Op zaterdag is rond camping de Goudsberg in Lunteren een anti-azc demonstratie gepland. Of deze doorgaat als de Goudsberg door B&W niet geschikt wordt geacht, is onbekend.

De 5 locaties zijn: de Goudsberg in Lunteren, camping de Braamhorst in Ede, het voormalige verzorgingstehuis de Klinkenberg in Ede, het Permar-gebouw in Ede en de Lindehof in Otterlo.

vrijdag 11 maart 2016
Ledenvergadering op 30 maart a.s.

De Dorpsraad van Lunteren organiseert op 30 maart aanstaande een vergadering voor leden van de Dorpsraad. Het onderwerp dat behandeld wordt is: Het standpunt van de Dorpsraad ten aanzien van een eventuele komst van een AZC op De Goudsberg.

Let op: Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden. 
Mocht u nog geen lid zijn van de Dorpsraad dan kunt u zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

-----

Beste leden,

Op 14 april 2016 neemt de Gemeenteraad  een besluit over AZC-locaties in de Gemeente Ede.

Daaraan vooraf willen wij als Dorpsraad op woensdag 30 maart a.s. in de Rabozaal van het Westhoffhuis samen met onze leden tot een standpunt zien te komen ten aanzien van een eventuele komst van een AZC op de Goudsberg. Deze vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden! 

Wij willen dan ook mede bepalen welke maatregelen de gemeente moet treffen als een en ander tot stand komt.

Uw aanwezigheid is daarom dringend gewenst!

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan per omgaande uw mening geven.

30 maart, 20.00 uur,

Rabozaal Westhoffhuis.

Laat in ieder geval iets van u horen!!

Met vriendelijke groet

Bestuursleden dorpsraad lunteren

dinsdag 8 maart 2016
'Wel degelijk besluit over azc op Goudsberg'

Er is wel degelijk een besluit van het Edese gemeentebestuur dat er op de Goudsberg in Lunteren geen asielzoekerscentrum meer zal komen. Dat blijkt uit raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, van de fractie van de VVD Ede.

In Lunteren wordt er geruime tijd gesproken over een toezegging van Ede dat er geen asielzoekerscentrum meer komt op de Goudsberg. Vorige week werd beweerd dat oud-wethouder Rob Spiegelenberg dit zou hebben toegezegd. Op het Edese gemeentehuis was hierover niets te vinden, zei projectleider Droog tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad. ,,We hebben alle collegestukken uit die periode nagezocht."

In de uitgave van dit nieuwsblad van woensdag 1 oktober 1997 wordt een officieel persbericht van de gemeente Ede geciteerd waarop ingegaan wordt op de sluiting van het asielzoekerscentrum op de Goudsberg. In een citaat staat dat omwonenden van De Eekhoorn boos zijn op de gemeente. Volgens hen zou de gemeente Ede bij de sluiting van het asielzoekerscentrum op de Goudsberg, toen twee jaar geleden, gezegd hebben dat er nooit meer asielzoekers in Lunteren zouden komen. ,,Die geluiden zijn niet juist", staat te lezen in een officieel persbericht van de gemeente Ede. ,,Het enige dat het college toegezegd heeft, is dat er op de Goudsberg na vijf jaar geen asielzoekers meer gehuisvest zouden worden."

De basis voor ieder officieel persbericht is een collegebesluit, zeggen Hester Veltman en Alexander Vos de Wael. ,,Met dit bericht in Ede Stad lijkt het er dus op dat er een besluit genomen is over het niet huisvesten van asielzoekers op de Goudsberg na sluiting van deze azc-locatie. Buiten oud-wethouder Rob Spiegelberg moeten er meer oud-bestuurders van de gemeente Ede zijn die zich dit collegebesluit moeten kunnen herinneren."

De VVD vindt dat de bewoners recht hebben op de juiste informatie over de ontwikkelingen rond de Goudsberg in de jaren '90. ,,Een betrouwbare overheid kenmerkt zich doordat zij zich laat leiden door feiten en niet door de waan van de dag. Dat is niet transparant en doet afbreuk aan het vertrouwen van de inwoners in de politiek. Zij hebben recht op de juiste informatie, hoe vervelend dat op enig moment ook kan zijn voor het te voeren beleid door het college."

Voor de VVD staat de feitelijke informatie over de Goudsberg los van hoe lang een collegebesluit zijn geldigheid blijft behouden. Veltman en Alexander Vos de Wael willen weten of het college kan bevestigen dat er een collegebesluit is genomen over het niet meer huisvesten van asielzoekers op de Goudsberg na sluiting van deze azc-locatie. ,,Mocht het archief over de jaren '90 vernietigd zijn, deelt dan het college de mening van de VVD dat het krantenartikel voldoende basis is om ervan uit te gaan dat het college een dergelijk besluit heeft genomen." Ede kon dinsdagmiddag nog niet reageren op de raadsvragen.

dinsdag 8 maart 2016
Tegenstanders AZC Lunteren op zoek naar notulen dorpsraad

De initiatiefnemers van de petitie tegen de komst van een AZC in Lunteren, zijn op zoek naar de notulen waarin de toezegging van wethouder Rob Spiegelenberg is vastgelegd. Spiegelenberg zou in zijn functie als wethouder in de jaren negentig een toezegging hebben gedaan dat na sluiting van AZC Goudsberg er geen nieuw AZC meer in Lunteren zou komen. De gemeente heeft in een reactie geantwoord dat aan deze uitspraak geen collegebesluit aan ten grondslag heeft gelegen en dus geen gevolgen heeft voor de huidige ontwikkelingen. De Goudsberg wordt genoemd als een van de mogelijke locaties voor een nieuw AZC in de gemeente Ede.

Onder omwonenden van de Goudsberg is commotie ontstaan. De initiatiefnemers van de website www.azc-lunteren.nl/voortgang nu op zoek naar notulen van de bewuste dorpsraadvergadering waar Spiegelenberg zijn toezegging zou hebben gedaan.

De initiatiefnemers willen weten of er notulen bestaan waarin duidelijk naar voren komt dat de bewuste uitspraak is gedaan. Ook willen ze weten op welke datum dat is gebeurd, en wat precies is toegezegd. Zij vragen betrokkenen contact op te nemen met de werkgroep AZC-Lunteren.

,,De initiatiefnemers van deze website hebben als doel om het overleg met de gemeente, COA en Arcadis op een goed en ordentelijk niveau te hebben en te houden. Aanstootgevende teksten of uitingen zullen niet worden behandeld", schrijven de initiafnemers op www.azc-lunteren.nl/voortgang

maandag 7 maart 2016
Machthebbers

Bericht maandag 7 maart 2016 aan college van B&W, fractievoorzitters en raadsleden van de gemeente Ede: 

Machthebbers komen wij in onze samenleving in alle vormen en op alle plaatsen tegen.
In de politiek en het openbaar bestuur verkrijg je de macht op basis van een verkiezingsuitslag, na politieke onderhandelingen of op basis van een benoeming door de Kroon.
Vaak zijn de nieuwere machthebbers onervaren en worden zij bijgestaan door een ervaren ambtenarenkorps.
Pas na een aantal jaren zijn zij ingewerkt, begrijpen zij de ingewikkelde regels die ons land op velerlei terrein kent en krijgen zij grip op het functioneren van het openbaar bestuur.
En dan maar hopen dat zij bij de volgende verkiezingen weer mogen terugkeren, zo niet, dan ontstaat er weer een nieuwe inwerkperiode voor de volgende onervaren bestuurder.
Bestuurders die het wat langer weten vol te houden, krijgen op enig moment grip op het functioneren van het systeem, overrulen hun onervaren collega’s en de ambtenarij en gaan hun eigen weg.
Als de gekozen richting van hun beslissingen bij het volk aanslaat, worden naar zulke bestuurders soms zaken vernoemd, zo kennen wij de Albertstunnel in Ede.
Als hun gedrag echter een eigen gereid karakter gaat dragen, en dergelijke personen niet op een correcte wijze met de verkregen macht om kunnen gaan, ontstaat er een heel andere situatie.
Een situatie waar wij nu in Lunteren mee te maken krijgen.
Een bestuurder die zaken heeft beloofd, een éénmalige vestiging van een azc in Lunteren, volgens ons huidige bestuur, zo lijkt het, zonder het vereiste mandaat.
Dat vraagt takt, inzicht, kennis en een weloverwogen en evenwichtig besluit van de huidige bestuurders, dat recht doet aan de bij haar kiezers levende gevoelens naar aanleiding van die eerdere beloftes.
Aan die kiezers wordt immers de macht ontleend.

donderdag 3 maart 2016
Oproep

Er is veel commotie ontstaan over de uitspraak van voormalig wethouder Spiegelenberg.
Tijdens een dorpsraadsvergadering, begin jaren negentig, is er een toezegging door deze wethouder gedaan dat er in Lunteren na de komst van het toenmalige AZC er nooit meer een AZC in Lunteren zou gaan komen. De gemeente heeft hierop geantwoord dat hier geen collegebesluit aan ten grondslag heeft gelegen en dus geen gevolgen heeft voor de huidige ontwikkelingen.

VRAAG:
Heeft iemand nog notulen van deze dorpsraadsvergadering waarin duidelijk naar voren komt dat deze uitspraak is gedaan?
Op welke datum? En wat is er precies is toegezegd?
Mocht u dit kunnen achterhalen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te mailen aan: info@azc-lunteren.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Let op: De initiatiefnemers van deze website hebben als doel om het overleg met de gemeente, COA en Arcadis op een goed en ordentelijk niveau te hebben en te houden. Aanstootgevende teksten en / of uitingen zullen NIET worden behandeld.
 

donderdag 3 maart 2016
Samenvatting

Onderstaand treft u een samenvatting van diverse punten die door de woordvoerder van deze site zijn gemaild aan het college van B&W, de fractievoorzitters en de raadsleden. Veelvuldig wordt er opnieuw gemaild en worden er nieuwe punten aangedragen. Het heeft tot 21 maart aanstaande nog zin om de lokale politiek er van te overtuigen dat een AZC op De Goudsberg niet wenselijk is. Mocht u aanvullingen hebben dan wordt u verzocht dit te mailen aan: info@azc-lunteren.nl.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Let op: De initiatiefnemers van deze website hebben als doel om het overleg met de gemeente, COA en Arcadis op een goed en ordentelijk niveau te hebben en te houden. Aanstootgevende teksten en / of uitingen zullen via dit kanaal NIET doorgestuurd worden.

1.      De eigenaar van de Goudsberg is geen betrouwbare partner voor een overeenkomst met de overheid. Heeft er al een BIBOB onderzoek naar hem plaats gevonden?
2.      De Hessenweg is vanuit Ede geen geschikte weg voor de hulpverlening van politie, ambulance en brandweer.
3.      De religieuze verschillen tussen de bewoners van een AZC en de lokale bevolking zijn erg groot.
4.      Nu al zijn er bedreigingen geuit en volgens geruchten heeft er zelfs al een mishandeling tussen voor- en tegenstanders van een AZC in Lunteren plaats gevonden.
5.      Het toerisme zal er onder lijden, evenals de bedrijfsvoering en de inkomsten van de recreatieondernemers in Lunteren.
6.      Er zullen een groot aantal moeilijk of onverkoopbare woningen in Lunteren op de markt zijn of komen, waardoor verschillende Lunteranen schade zullen lijden.
7.      De gezagsverhoudingen in de landen van herkomst van de bewoners van een azc zijn totaal verschillend in vergelijk met Nederland, hetgeen de drempel tot misdadig gedrag verlaagt.
8.      Nu al worden in Nederland veel misdrijven gepleegd door daders van allochtone afkomst, dit zal alleen maar toenemen.
9.      Veel vluchtelingen uit de landen van herkomst discrimineren op grond van ras, religie, sekse en seksuele voorkeur.
10.  De bewoners van recreatiewoningen in Lunteren voelen zich gediscrimineerd nu de bewoners van een AZC er wel mogen wonen, maar de eigenaren niet en zij bovendien met hoge boetes worden geconfronteerd.
11.  Veel toekomstige bewoners van een azc ontkennen de holocaust.
12.  Waar is het onderzoeksrapport naar de gevolgen voor het toerisme en de recreatiebedrijven in Lunteren?
13.   Onder de aanhangers van het Islamitische geloof worden soms ook haatpredikers waargenomen door de Nederlandse overheid.
14.  De grootschalige opvang staat in heel Nederland onder druk, ook bij veel burgemeesters, waarom dan nog doorgaan op deze weg?
15.  Lunteren had al een keer een azc in haar midden en wordt er nu dus voor de tweede maal mee belast.
16.  De aantallen asielzoekers lopen voor Nederland op tot een niet te dragen last, een last qua kosten, locaties, medewerkers etc.
17.  De politiepost in Lunteren wordt vanwege bezuinigingen gesloten.
18.  De politie kan door de enorme toestroom van asielzoekers haar werk niet meer aan.
19.  In zwembaden dicht bij een azc worden bij herhaling jonge meisjes belaagd of erger.
20.  Er komen relatief veel incidenten en vechtpartijen voor op en rond een azc.
21.  Vluchtelingen met een Christelijke achtergrond worden vaak vernederd of belaagd op een azc, tijdens de vlucht via zee soms midden op zee overboord gezet. Willen wij mensen met deze denkbeelden en daden helpen en in onze omgeving hulp aanbieden?
22.  De kosten voor de opvang van de enorme hoeveelheid asielzoekers wordt niet bekend gemaakt en zal voor decennia een niet te dragen last zijn.
23.  Er wordt vanuit de overheid gelogen over de aantallen van de instroom van asielzoekers, het lijken er alleen al in 2016 rond de 100.000 te zijn.
24.  De culturele verschillen tussen de asielzoekers enerzijds en de lokale bevolking anderzijds verschillen teveel, dit gaat escalaties tot gevolg hebben.
25.  Het lokale draagvlak is volstrekt onvoldoende, zie het aantal ondertekenaars van de websitewww.azc-lunteren.nl
26.  Er komt blijkbaar wel beveiliging op een azc, maar voor de lokale bevolking worden geen extra veiligheidsmaatregelen genomen.
27.  Bij het aantreden van het huidige college in Ede was meedenken van de bevolking HET item, alleen als het over een azc gaat wordt dit NIET op prijs gesteld en is het besluit een dictaat.
28.  De overheid vraagt van haar burgers terecht een ordentelijke discussie over de komst van een azc, bij een protest in Ede reageert diezelfde overheid erg overtrokken en emotioneel.
29.  Waarom werkt ons gemeentebestuur mee aan een verkeerd beleid van onze rijksoverheid als het de vele azc’s betreft?
30.  Nederland vangt in Europa relatief veel meer asielzoekers op dan veel andere landen, waarom werkt Ede daar aan mee?
31.  Waarom pleit ons gemeentebestuur niet voor een ander beleid ten aanzien van de conflicten in de thuislanden, dan domweg de exodus te faciliteren?
32.  De vestiging van een azc verdeelt de lokale bevolking en brengt spanningen teweeg tussen de voor- en tegenstanders. Is het dat ons bestuur waard?
33.  De sociale cohesie is juist erg sterk in Lunteren tov bijvoorbeeld het dorp Ede, waarom dit onder druk zetten?
34.  Volgens onze overheid is circa 60% van de asielzoekers een economische vluchteling. Waarom dan toch nog weer extra azc’s in onze gemeente?
35.  De wegen van en naar de Goudsberg zijn volkomen ongeschikt als toegangsweg, vanwege het ontbreken van openbare verlichting, geen sociale controle en het erbarmelijke wegdek.
36.  Jonge medewerkers (scholieren) die in de weekenden, ‘s-avonds en tijdens de vacanties bij de recreatiebedrijven werken, worden in een donker bos geconfronteerd met groepen jonge mannen.
37.  Namens de gemeente Ede beloofde de heer Spiegelenberg bij de vestiging van het eerdere azc in Lunteren, dat dit eenmalig zou zijn, deze belofte wenst ons huidige bestuur te verbreken omdat er geen collegebesluit aan deze uitspraak ten grondslag lag.
38.  Tussen de vluchtelingen uit de oorlogsgebieden zitten ook mensen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Vindt ons bestuur het wenselijk om deze mensen met de lokale bevolking in contact te brengen?
39.  Het valt niet uit te sluiten dat er onder de vluchtelingen ook personen zitten met terroristische motieven, zie wat er in Parijs is gebeurd. Ook dat wenst ons gemeentebestuur haar inwoners toe?
40.  Waarom moeten wij werken voor ons dagelijks brood, voor ons inkomen, voor ons huis, voor onze gezondheidszorg, terwijl dit voor de asielzoekers allemaal gratis wordt aangeboden?
41.  Waarom het risico lopen op vreemde ziektes in Lunteren, zeker nu ook nog eens blijkt dat het rioolstelsel op de Goudsberg niet in orde blijkt te zijn?
42.  Ons hele politieke systeem wordt overhoop gegooid door het brede verzet in alle lagen van de bevolking tegen de massale toestroom van asielzoekers in Nederland.
43.  Volgens de media worden ambtenaren, raadsleden en collegeleden in Ede nu al bedreigd, is het dat allemaal waard?
44.  De vele incidenten in Lunteren ten tijde van het vorige azc zijn veel mensen nog niet vergeten, de angst hiervoor wordt wederom opgeroepen.
45. Onder de al aanwezige Islamitische geloofsgemeenschap in Nederland leeft onder een aantal jongeren een absolute weerzin tegen de westerse leefstijl. Zij bleken soms zelfs bereid te zijn, al dan niet vergezeld door hun gezin, om af te reizen naar de oorlogsgebieden om zich bij de IS strijders te voegen.
     Het in ons land huisvesten van meer mensen die zich mogelijk tegen onze leefstijl zullen verzetten, lijkt ons niet raadzaam.
46.  WIL  ONS  GEMEENTEBESTUUR  EN  WILLEN  ONZE  RAADSLEDEN  DIT  HAAR  INWONERS  ALLEMAAL  AANDOEN ?
 

woensdag 2 maart 2016
VVD: 'Oud-wethouder mogelijk onder ede horen'

"Mogelijk moet oud-wethouder Rob Spiegelenberg onder ede gehoord worden over de AZC-kwestie op de Goudsberg.'' Dat oppert de VVD in Ede. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

De VVD wil van het college duidelijkheid over de toezegging van oud-wethouder Spiegelenberg. Spiegelenberg zou in zijn functie als wethouder een toezegging hebben gedaan aan de bewoners rond de Goudsberg in Lunteren dat na sluiting van AZC Goudsberg er geen nieuw AZC meer zou komen. Deze toezegging ligt niet vast in de gemeentelijke archieven en daarmee is het geen harde toezegging waaraan het huidig college zich gebonden voelt, meldt VVD Ede in een persbericht.

De bewoners van Lunteren winden zich op over deze gemeentelijke reactie. Zij vragen zich volgens de VVD af of zij verantwoordelijk gehouden kunnen worden dat een toezegging van een oud-wethouder in functie wordt vastgelegd in een collegebesluit. ,,Door deze ambtelijke opstelling daalt het vertrouwen van de Lunteranen in de Edese politiek nog verder beneden nul'', vindt de VVD.

HELDERHEID
De VVD vindt dat in de komende weken helder moet worden of wethouder Spiegelenberg deze toezegging heeft gedaan. Vervolgens welke bestuurlijke consequenties daaraan verbonden moeten worden. ,,Mogelijk moet het college om iedere schijn van belangentegenstelling te vermijden oud-wethouder Spiegelenberg onder ede horen. Niet is uit te sluiten dat over deze zaak een WOB verzoek is of wordt ingediend. Voorkomen moet worden dat de gemeente een ingenomen standpunt moet bijstellen als gevolg van informatie die middels een WOB verzoek op tafel komt.''

Volgens de gemeente is een oude toezegging van wethouder Spiegelenberg niet geldig, zo werd eerder deze week duidelijk.

maandag 15 februari 2016
Een update van de achtergronden van de bezwaren tegen AZC-De Goudsberg te Lunteren
donderdag 11 februari 2016
Reacties belanghebbenden

donderdag 11 februari 2016
Ede hecht geen waarde aan 'belofte' over niet terugkeren azc

De gemeente Ede bevestigt dat er in het verleden een belofte is gedaan aan inwoners van Lunteren dat er niet nog eens een asielzoekercentrum zou komen op camping de Goudsberg. De belofte zou tussen 1990 en 1994 gedaan zijn tegenover vertegenwoordigers van het dorp.

Deze belofte kwam recent aan het licht nu camping de Goudsberg op een shortlist staat voor de vestiging van kleinschalige asielzoekerscentra in de gemeente Ede. Tegenstanders wierpen het op als argument dat de Goudsberg als locatie van de lijst af moet.

Onderzoek
In een reactie daarop heeft de gemeente onderzocht of het mogelijk is dat deze belofte inderdaad gedaan is. Uiteindelijk bevestigde toenmalig wethouder Rob Spiegelenberg dat hij destijds vermoedelijk iets dergelijks gezegd heeft in een gesprek met prominente inwoners van Lunteren.

Geen gevolgen
Wat de gemeente Ede betreft heeft deze uitspraak echter geen gevolgen voor het proces rond de zoektocht, laat projectleider Arjen Droog weten. "Hier lag geen besluit van burgemeester en wethouders aan ten grondslag. We hebben alle archieven doorgezocht, maar dit besluit is nooit gevonden."

woensdag 10 februari 2016
Waarom lijkt de politiek doof en blind voor de feiten als het de problemen rondom de asielzoekers problematiek betreft?
 1. Politie die publiekelijk aangeeft door de verhoogde werkdruk rondom en in de AZC’s haar werk niet meer aan te kunnen.
 2. 60% van de vluchtelingen blijken economische vluchtelingen te zijn, waardoor dus ook zonneklaar is dat de selectie van de asielaanvragers niet adequaat blijkt te functioneren.
 3. De vele conflicten binnen de AZC’s, een logisch gevolg van het bij elkaar brengen van vluchtelingen die afkomstig zijn uit een gebied waar een burgeroorlog gaande is. Het ene deel van de bevolking is blijkbaar bereid het andere deel van de bevolking vanwege een geloofsovertuiging om te brengen en het omgekeerde ook.
 4. 10.000 gevluchte kinderen naar Europa die “verdwenen” zijn en sommigen waarschijnlijk gedwongen in de prostitutie werkzaam of op andere wijze in de handen van mensensmokkelaars gevallen zijn, een regelrechte schande!
 5. Tussen de vluchtelingen zitten ook personen die plannen voor terroristische aanslagen hebben, zie hetgeen in Parijs is gebeurd. De emotionele en financiële schade ten gevolge van deze aanslagen is ter plekke nog dagelijks buitengewoon goed merkbaar.
 6. Het COC dat de noodklok luidt over de problemen binnen de AZC’s.
 7. Ook Vluchtelingenwerk maakt ophef over de problemen binnen de AZC’s, weliswaar om heel andere redenen, maar hieruit blijkt wel dat de huidige instroom onvoldoende garanties biedt om het geheel ordentelijk te laten verlopen.
 8. Zelfs veel Noord Afrikanen die via valse paspoorten misbruik van de chaos bij de grenzen maken om hier onder valse voorwendselen een verblijfsvergunning te bemachtigen.
 9. De vele aanrandingen, verkrachtingen en problemen met vluchtelingen tegenover vrouwen en jonge meisjes, in zwembaden en elders spreken voor zich. (pasjes systeem in zwembad in Amsterdam om problemen met asielzoekers te voorkomen en hen buiten de deur te houden)
 10. Burgemeesters die de noodklok luiden over de situaties rondom AZC’s, bijvoorbeeld burgemeester Janssen uit Oisterwijk over groepen jonge asielzoekers die met stokken gewapend de plaatselijke jeugd te lijf gaan.
 11. Artsen Zonder Grenzen die verklaren dat het EU beleid de vluchtelingen crisis verergert.
 12. De Nederlander die gelooft in de democratie, maar in toenemende mate teleurgesteld is in de politiek, veroorzaakt door het onvermogen van de politiek om problemen in kaart te brengen, ordentelijke en rechtvaardige oplossingen te scheppen en haar eigen  burgers achter stelt bij nieuwe inwoners.
 13. Zowel voor- als tegenstanders van het huidige asielbeleid die steeds meer van elkaar verwijderd raken in de discussies en de problemen soms niet alleen meer met woorden willen oplossen.
 14. Soms zijn zelfs gewone inspraakavonden niet meer mogelijk door de emoties die de voor- en tegenstanders misbruiken om hun woorden kracht bij te zetten. Ook in Ede was dit het geval.
 15. Tegenstanders van een AZC die zich niet meer durven te uiten uit angst voor represailles, om als fascist of als aanhanger van ultra rechts aangezien te worden.
 16. De politieke verhoudingen binnen Nederland en Europa die door de vluchtelingen crisis overhoop gegooid worden en de enorme groei van ultra rechtse partijen.
 17. Het meest onbesproken onderwerp in deze crisis, wat kost het? Iets wat stelselmatig door de politiek buiten de discussie wordt gehouden, en wat in een democratisch land de bevolking blijkbaar niet mag weten. Ook hier vergeten de media hun kritische rol en bestaat al dan niet vrijwillige censuur in Nederland blijkbaar ook.
 18. De pers en de media die stelselmatig de problematiek van de vluchtelingen in beeld brengen, maar de problemen DOOR de asielzoekers zoveel mogelijk buiten de pers trachten te houden, zowel in binnen- als in het buitenland.
 19. De hele instroom van de asielzoekers naar West Europa wordt voor een heel groot deel georganiseerd door criminele organisaties die het alleen maar om geld is te doen, en waarvoor de asielzoekers niet meer zijn dan handelswaar, de vele drenkelingen, ondeugdelijke zwemvesten en veel te veel mensen in de bootjes tot gevolg. West Europa werkt indirect mee aan het in stand houden van deze praktijken.
 20. De afgewezen asielzoekers blijken in de praktijk nauwelijks naar het land van oorsprong terug te keren, en blijven na hun afwijzing dus zonder dak boven hun hoofd en zonder enige vorm van inkomen rondzwerven. Er blijft voor hen dan ook niets anders over dan illegaliteit en criminaliteit, vreselijke tentenkampen en krottenwijken tot gevolg, een probleem dat we decennia lang tot het onze mogen rekenen. Uiteindelijk wordt het weer een gedoogstatus en een politieke pardonkwestie.
 21. Door het stelselmatig verzwijgen van de kosten, komt ons hele sociale stelsel zodanig onder druk te staan, dat het hele stelsel direct in gevaar komt, woorden die uit de politiek zelf te beluisteren zijn.
 22. De instroom is gebaseerd op een vluchtelingenverdrag uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Een overeenkomst die door heel veel landen is ondertekend, maar door zeer weinig landen wordt nageleefd. Door onze ruimhartige naleving van het verdrag worden de vluchtelingen dus niet evenredig over Europa en het Midden Oosten verdeeld. Sommige landen doen veel te veel en anderen vrijwel niets. Onder meer de Nederlandse belastingbetaler komt dus voor een onredelijk zware opgaaf te staan.
 23. Een geplande vergadering van de VVE de Goudsberg op 8 februari is afgeblazen omdat de veiligheid van de bezoekers, ondanks dat de politie was verwittigd, niet gegarandeerd kon worden, aldus een schrijven van het bestuur van de VVE aan haar leden.
 24. Een land als Rusland maakt misbruik van de situatie en probeert de chaos en de vluchtelingenstroom alleen maar te vergroten door de zware bombardementen in de regio op te voeren als wraak voor de boycot en de MH17 ramp. Zo werkt Rusland mee aan het ontwrichten van de westerse samenleving en de politieke verhoudingen hier.
 25. We kunnen ons zelfs afvragen in hoeverre de al gaande zijnde en de geplande bombardementen door Nederland ook niet zullen bijdragen aan het verergeren van de leefomstandigheden ter plekke, het vergroten van de vluchtelingenstroom en de kans op aanslagen hier niet zal vergoten.
 26. De selectie van de vluchtelingen in Nederland geschiedt door de IND, een organisatie die bij het tot stand komen van een AZC steeds buiten beeld blijft. Zodoende worden er ook geen vragen beantwoord over de samenstelling van de ter plekke te huisvesten groepen, of het gezinnen of veelal jonge mannen betreft, of de oorlogvoerende groeperingen ter plekke worden gescheiden en of de screening van mogelijke terroristen voldoende zekerheden biedt (er is voor zover bekend nog nooit een terrorist door de IND tussen de vluchtelingen aangetroffen)
 27. Als de selectie beter georganiseerd zou worden, zou circa 60% van de vluchtelingen direct afgewezen kunnen worden en zijn er meer dan voldoende AZC’s in Nederland en kunnen we ons zelf heel veel geld en mogelijke problemen besparen.  
 28. Bij veel eigenaren van recreatiewoningen leeft de opvatting van een ongelijke behandeling. Bij eigenaren die er volgens de gemeente hun vaste woon- en verblijfplaats hebben, worden boetes van 20.000,- euro opgelegd, omdat zij in strijd met het bestemmingsplan handelen. De woningen zijn immers voor recreatieve bewoning bestemd. Voor de asielzoekers, die ook niet over een andere woon- of verblijfplaats beschikken, wordt echter wel een uitzondering gemaakt.
 29.  De angst en de zorgen van de bevolking verdienen aandacht. We begrijpen en waarderen echter ook de voorstanders die hun hart om Christelijke, sociale of humanistische redenen laten spreken en vinden dat de vluchtelingen recht hebben op een veilige woonomgeving en een toekomst zoals wij die voor ons zelf ook graag zien.De huidige aanpak van deze problematiek faalt echter op alle fronten en we vragen aan onze lokale politici om niet domweg de fouten van Europa en Den Haag te volgen, maar om een eigen visie te ontwikkelen die recht doet aan zowel de belangen van de inwoners van Lunteren als aan de belangen van de vluchtelingen en de toekomst in de regio van Syrië. Een andere opvatting inzake de oplossing van de problematiek zou onze bestuurders sieren en wellicht van groot belang voor velen in binnen en buitenland kunnen zijn.

Vandaar  onze  oproep aan  onze  bestuurders en  gemeenteraadsleden:

Toon  uw  visie,  toon  uw  daadkracht,  toon  uw  moed  en  laat uw  stem  klinken  in Ede,  in  Den  Haag  en  in  Europa

Laat  zien  dat  Ede  meer  is  en  laat  zien  dat  Ede  een  bijzondere  gemeente  is,  met  grensoverschrijdende  visies  en  inzichten,  niet  alleen  als  world  food  center,  maar  ook als  world  refugee  pressure  group.
 

woensdag 27 januari 2016
"Azc Lunteren zou eenmalig zijn"
dinsdag 26 januari 2016
Brief verzonden aan college van B en W en raadsleden gemeente Ede

Geachte Burgemeester, Wethouders en leden van de raad,

Naar aanleiding van de onrust in Lunteren omtrent de mogelijke komst van een AZC op camping de Goudsberg, veroorloof ik mij de vrijheid om contact met u op te nemen.

Dat er in Lunteren veel onrust is over de mogelijke komst van een AZC, is voor de bezwaarmakers aanleiding geweest om mij als hun woordvoerder aan te stellen. Vanuit die hoedanigheid zal ik het woord tot u richten.

Het ongeloof en onbegrip dat zij als inwoners van Lunteren nu mogelijk voor de tweede maal met een AZC worden geconfronteerd, is enorm, temeer omdat er destijds is toegezegd dat het éénmalig zou zijn.

Bovendien zijn de ervaringen uit het verleden beslist niet alleen maar positief geweest.

Er ontstond in de loop van de tijd steeds meer angst onder de omwonenden ten gevolge van incidenten.

Incidenten die niet allemaal even ernstig waren, maar dronken mensen in je tuin, slapende asielzoekers in je schuur, mannen die ’s nachts met hun neus tegen de ruiten naar binnen kijken, kinderen die lastig gevallen zijn, het is voldoende voor de buurt om nu veel gefundeerde bezwaren naar voren te brengen. Mede omdat de huidige plannen de angst uit het verleden weer in herinnering roepen.

Ook hebben er destijds ernstiger incidenten plaatsgevonden, maar soms schamen mensen zich er ook voor om dat opnieuw naar voren te brengen en willen zij er niet meer aan herinnerd worden.

Daarnaast is er erg veel onbegrip, zowel in Lunteren, in Nederland als in Europa, over het asielbeleid in het algemeen.

Ook op de website www.azc-lunteren.nl, die al veelvuldig is ondertekend, is daar naar verwezen.

Het bevreemd heel veel mensen dat het kostenaspect van de huidige ongelimiteerde instroom in de hele discussie vrijwel geen onderwerp van gesprek is. Het gaat bij de overheid altijd over geld, maar bij dit onderwerp wordt dat in de landelijke politiek zorgvuldig vermeden.

Het moet meerdere miljarden op jaarbasis betreffen en dat na een economische crisis waarvan bij velen de gevolgen nog ondervonden worden, ook in Ede.

De bezwaarmakers realiseren zich dat het misschien niet netjes klinkt om over geld te praten als het mensen in nood betreft, maar daar staat tegenover dat Nederland in verhouding tot veel andere Europese landen zich wel heel ruimhartig gedraagt. In de ogen van velen zelfs veel te ruimhartig.

Wat ook in veel discussies in de buurt een rol speelt is dat het geografisch en cultureel gezien helemaal niet voor de hand ligt dat de vluchtelingen uit de landen van herkomst voor Nederland kiezen.

Er zijn in Afrika meer dan voldoende veilige landen voor de vluchtelingen uit Eritrea en in de regio van Syrië zijn voldoende landen die veilig zijn en bovendien qua religie en cultuur veel dichter bij de vluchtelingen staan. Helaas kiezen ze vaak niet voor die landen of zijn ze er niet welkom.

Over politieke aandacht daarvoor en druk op die andere landen in regio wordt echter niets vernomen.

De hele instroom is gebaseerd op een vluchtelingenverdrag uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw, iets dat nodig aan herziening toe is.

Het trieste is dat er nu veelal de wat beter opgeleide en draagkrachtige mensen uit hun land vertrekken, althans, dat is wat ons wordt voor gehouden, terwijl dat nu vaak juist de mensen zijn die voor de wederopbouw na de oorlog ter plekke zo hard nodig zijn.

Ook de beelden van de mensen die niet de mogelijkheden hadden om het land te ontvluchten en nu gewoonweg uitgehongerd worden, roepen veel terechte emoties en vragen op.

Waarom miljarden hier ongelijk verdelen en de mensen daar ter plekke in de steek laten? Voedseldroppingen kunnen toch niet heel ingewikkeld zijn? We horen er vanuit de politiek echter niets over.

Hetgeen waar men zich, naast het bovenstaande, ook ernstig zorgen over maakt, is dat de politieke verhoudingen in Nederland er ernstig door worden verstoord. Het overgrote deel van de fatsoenlijke stemmers in Nederland weet niet meer op wie of welke partij zij moet stemmen.

Juist na de crisis, nauwelijks achter de rug, waren veel kiezers het politieke spoor al bijster, maar met de huidige instroom en de Europese politieke crisis, voelen veel te veel mensen geen andere uitweg dan op een ‘foute' partij te gaan stemmen, zo lijken de peilingen te bevestigen.

Ik zou dan namens de bezwaarmakers ook graag een beroep op u allen willen doen om niet alleen klakkeloos het Haagse beleid te volgen, maar ook het over het algemeen zwijgende deel van de kiezers in Ede een stem naar Den Haag te geven.

Dit alles in het kader van een eerlijk, rechtvaardig en afgewogen beleid, zowel voor de Nederlander als voor de mensen die ‘schreeuwen' om hulp, maar nu niet gehoord worden.

Naar de mening van de bezwaarmakers moeten we meer aandacht schenken aan de mensen die dreigen vermoord, verkracht of uitgehongerd te worden, dan aan de vele, soms onterechte, asiel aanvragers.

Om het verhaal compleet te maken is de opmerking van Europarlementariër dhr. Timmermans dat 60% van de asielzoekers niet voor een verblijfsvergunning in aanmerking komt al helemaal een reden om niet nog meer AZC’s te vestigen in Nederland.

De huidige capaciteit is dus ruim voldoende als de selectie en het uitzettingsbeleid beter wordt georganiseerd.

De afgewezen asielzoekers keren in heel veel gevallen niet terug naar hun land van herkomst, blijven hier dakloos en zonder geld rondzwerven en hebben dus geen andere mogelijkheden dan om via illegale praktijken in hun onderhoud te voorzien.

Daar komt nog eens bij dat de politie heeft aangegeven door de grote vraag naar inzet bij de AZC’s haar reguliere werk niet meer aan te kunnen.

Als het College van B en W en de raad van de gemeente Ede bereid zijn om alle argumenten die voor en tegen een nieuw AZC ingebracht worden op een eerlijke en zuivere manier te beoordelen, kunnen de ondertekenaars van de petitie zich niet voorstellen dat deze plannen worden doorgezet. 

Desgewenst ben ik uiteraard bereid hierover met u van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet

namens de Lunterse bezwaarmakers